داریوش رفیعی: زهره

زهره
شعر: ؟؟
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: داریوش رفیعی

داریوش رفیعی «زهره» (بازخوانی ترانه‌ها)

* * *

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone