داریوش: شب اومد

شب اومد
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: صدرالدین مهوان
خواننده: داریوش اقبالی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone