فریدون فروغی: همیشه غایب

همیشه غایب
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: ویلیام [خنو]
خواننده: فریدون فروغی

در بارهٔ ترانهٔ «همیشه غایب» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone