روانبخش ـ بهشته: دختر رامشگر (دو صدایی)

دختر رامشگر
شعر: کریم فکور
آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: روانبخش ـ بهشته

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone