جلیل میروردی‌زاده: قصهٔ یک دختر

قصهٔ یک دختر
شعر: ؟؟
آهنگ: یعقوب فحاف
خواننده: جلیل میروردی‌زاده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone