جمال وفایی: فریبا

فریبا
شعر: میشا جاودانی
آهنگ: [عماد] رام
خواننده: جمال وفایی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone