اونیک: خنده و گریه

خنده و گریه
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: اونیک

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone