سوسن: غزل گفتم به چشم!

غزل گفتم به چشم!
شعر: ؟؟
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone