دلکش: بدرقه

بدرقه
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: دلکش

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone