دلکش: چرا گوشه گرفتی (تنها منشین)

چرا گوشه گرفتی (تنها منشین)
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: دلکش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone