دلکش: ثمر گلها

ثمر گلها
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [محمد] شیرخدایی
خواننده: دلکش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone