دلکش: ساز شکسته

ساز شکسته
شعر: شهر آشوب [محمود ثنایی]
آهنگ: [محمد] شیر خدایی
خواننده:‌ دلکش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone