هایده: علی، علی

علی علی
شعر: [محمدحسین] شهریار
خواننده: هایده

علی ای همای رحمت ـ شهریار (خط شاعر و تاریخ سرایش)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone