مهستی: رسوایی (مگه نه!؟)

رسوایی (مگه نه)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: صدرالدین مهوان
خواننده: مهستی

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone