هایده: ابر غم (دل سرد سرده)

ابر غم (دل سرد سرده)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [محمد] حیدری
خواننده: هایده

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone