مهستی: آسمون با من و تو قهره دیگه!

آسمون با من و تو قهره دیگه!
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: مهستی

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone