مهستی: جدایی

جدایی
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: مهستی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone