پروین: گل خارا

گل خارا
شعر: [سیمین] بهبهانی
آهنگ: [اکبر] محسنی
خواننده: پروین

از «سیمین بهبهانی» در سایت راوی حکایت باقی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone