پروین: چرا رفتی

چرا رفتی!؟
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

یادنامهٔ «همایون خرم» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone