مرضیه: نقش حقیقت

نقش حقیقت
شعر: [نورالله همایون]
آهنگ: [جواد بدیع‌زاده]
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone