مرضیه: نگاه گویا (سوزم از آتش جدایی)

نگاه گویا
(سوزم از آتش جدایی)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: مرضیه

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone