مرضیه: یک روز خوش

یک روز خوش
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: مرضیه

«سیمین بهبهانی» به روایت و با صدای شاعر

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone