مرضیه: اشک گرم

اشک گرم
شعر: نواب صفا
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone