مرضیه: از من بگذرید

از من بگذرید
شعر: [معینی کرمانشاهی]
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone