مرضیه: بیگناه

بیگناه
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone