مرضیه: در میان گلها

در میان گلها
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone