مرضیه: ای آشنای من

ای آشنای من
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone