مرضیه: خدایا ببخشای

خدایا ببخشای
شعر: رضا سبحان
آهنگ: علیرضا خواجه‌نوری
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone