مرضیه: صبح امید

صبح امید
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [بزرگ] لشکری
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone