ضیاء ـ رامش: دو تنها (دو صدایی)

دو تنها
شعر: جمشید احمدی
آهنگ: تنظیم ضیاء
خوانندگان: ضیاء ـ رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone