گیتی: به من نخند

به من نخند
شعر: سعید دبیری
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone