گیتی: نمی‌خواد دورغ بگی

نمی‌خواد دروغ بگی
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: شموئیل زاده [حسن شماعی‌زاده ؟]
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone