گیتی: کنیز

کنیز
شعر: هوشنگ شهابی
آهنگ« کیومرث سلیم‌پور
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone