رویا: خوشهٔ سرخ ارغوان

خوشه سرخ ارغوان
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone