رویا: رقص پروانه

رقص پروانه
شعر: معینی کرمانشاهی
آّهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رویا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone