الهه: تنها شدم

تنها شدم
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: الهه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone