ابی: پیر

پیر
شعر: مسعود امینی
آهنگ: منصور ایران‌نژاد
خواننده:‌ ابی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone