عارف: سایه تنها

سایه تنها
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
تنظیم آهنگ: افشین
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone