حمیرا: با دلم مهربان شو

با دلم مهربان شو
شعر: [بیژن] ترقی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: حمیرا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone