گلپایگانی:‌ بازگشت

بازگشت
شعر: معینی کرمانشاهی
تار: فرهنگ شریف
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

«خوشه‌چین» (سروده و صدای شاعر)
«خلیج فارس» (سروده و صدای شاعر)
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone