آزاده: باشه بشکن دلمو

باشه بشکن دلمو
شعر: ماهدخت مخبر
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: آزاده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone