نصیری: کودک ناز بابا

کودک ناز بابا
شعر:‌ فرهاد ظلی
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: نصیری

مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone