عهدیه: دقمرگ

دقمرگ
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: عهدیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone