ایرج: مدقُلی

مدقُلی
شعر: رضا شمسا
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: ایرج

نام‌ پسران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone