ناصر مسعودی: عروسی

عروسی
شعر و آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone