پروین: خوش آمدی

خوش آمدی
شعر: [کریم فکور]
آهنگ:‌ [پرویز اتابکی]
خواننده: پروین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone