ناصر مسعودی: نفرین بر مستی

نفرین بر مستی
شعر: کریم فکور
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone