ایرج: افسون‌ ساز

افسون‌ ساز
شعر: کریم فکور
آهنگ: [رضا] ناروند
خواننده: ایرج

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *