ناصر مسعودی: به یاد آشنا

به یاد آشنا
شعر: ؟
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone