پروین: تصویری در خیال

تصویری در خیال
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: [همایون خرم]
خواننده: پروین

آثار مهندس «همایون خُرم» در این سایت

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone